Το πρόγραμμα ASSURE θα ακολουθήσει μια βήμα προς βήμα επιστημονική και τεχνολογική προσέγγιση (step-by-step approach), με τα παρακάτω στάδια:

  • Καταχώρηση ρεαλιστικών, κατά το δυνατόν, χαρακτηριστικών για τα ραντάρ, τις ανεμογεννήτριες και δυνητικούς στόχους. Θα περιλαμβάνονται τα πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά για διάφορους τύπους Α/Γ (διαστάσεις των σταθερών και ειδικά των περιστρεφόμενων τμημάτων, ταχύτητες περιστροφής κτλ.) που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις αιολικής ενέργειας. Ομοίως, την καταχώρηση γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών ραντάρ (στο βαθμό που η σχετική πληροφορία μπορεί να διατεθεί), ή στη χειρότερη περίπτωση, ενδεικτικών αλλά ρεαλιστικών «μοντέλων εξομοίωσης» διαφόρων τύπων ραντάρ στην Ελληνική επικράτεια, που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Αεροπορίας. Με παρόμοια λογική, θα καταχωρηθούν τα χαρακτηριστικά δυνητικών στόχων (εναέριων, επίγειων ή και πλεόντων).
  • Δημιουργία δεξαμενής καταγραφής (repository) με βιβλιοθήκες λογισμικού των παραπάνω αυτών τεχνικών χαρακτηριστικών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση και παραμετροποίηση των ραντάρ, Α/Γ και στόχων. Σε μελλοντικό επίπεδο, η «δεξαμενή» καταγραφής θα εμπλουτίζεται διαρκώς από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες με τα πραγματικά τους δεδομένα αποτελώντας έτσι τη βάση αναφοράς (baseline) για την ενσωμάτωση και σύγκρισή τους με την απόκριση των ραντάρ σε πραγματικές συνθήκες ανίχνευσης στόχων παρουσία αιολικών πάρκων.
  • Υπολογισμός και γραφική απεικόνιση των πιθανοτήτων ανίχνευσης και ψευδών συναγερμών, παρουσία Α/Γ με χρήση υπολογιστικών και προσομοιωτικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί θα αφορούν: α) τον υπολογισμό του RCS των Α/Γ και της επίδρασης Doppler για τα χαρακτηριστικά μιας δεδομένης Α/Γ, β) την προσομοίωση ενός δεδομένου ραντάρ και ειδικά των σημάτων επιστροφής από τις Α/Γ και γ) την ανίχνευση στόχων παρουσία Α/Γ θεωρώντας συγκεκριμένους στόχους (π.χ. αεροσκάφος ή πλοίο) με αντίστοιχη παραμετροποίηση. Για τους υπολογισμούς αυτούς θα λαμβάνονται υπόψη: το ανάγλυφο της περιοχής που είναι εγκαταστημένες οι Α/Γ και τα χαρακτηριστικά σκέδασης των στόχων μαζί με την πορεία κίνησής τους, καθώς και όλα τα στοιχεία διάδοσης, πιθανής σκίασης και παρεμβολών.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών μετριασμού (mitigation) των επιδράσεων από την κίνηση των πτερυγίων των Α/Γ, με την δημιουργία αλγορίθμων «καταπίεσης» του clutter που προκαλείται στα ραντάρ, βάσει κριτηρίων βελτιστοποίησης και της περιοδικότητας της ολίσθησης Doppler των Α/Γ. Στόχος είναι ο καθορισμός ζωνών απαγόρευσης για την τοποθέτηση Α/Γ, ως γεωμετρικοί τόποι, προσδιορίζοντας τις θέσεις και τις ελάχιστες αποστάσεις τους από γειτονικά ραντάρ αντιμετωπίζοντας τα θέματα σκίασης (shadowing).
  • Ολοκλήρωση και υλοποίηση των παραπάνω σε ένα αυτοματοποιημένο, παραμετρικό και επεκτάσιμο εργαλείο λογισμικού με φιλικό προς το χρήστη interface και οπτική αναπαράσταση σε ψηφιακούς χάρτες. Θα απεικονίζονται οι διατάξεις ραντάρ, Α/Γ και ο γεωμετρικός τόπος των δυνητικών στόχων.
  • Πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας (proof of concept - PoC) των μοντέλων και των επιδόσεων του ολοκληρωμένου εργαλείου με επιβεβαίωση (validation) των υπολογιστικών εκτιμήσεων από υπάρχουσες γνωμοδοτήσεις του ΕΤΗΜ. Παράλληλα θα λάβει χώρα εκτεταμένη αξιολόγηση (evaluation) της λειτουργίας του εργαλείου σε επιχειρησιακό περιβάλλον ώστε να αξιολογηθούν οι μέθοδοι και να βελτιωθούν κατά περίπτωση.