Το έργο ASSURE φιλοδοξεί την επίτευξη των ακόλουθων γενικών επιστημονικών στόχων:

  • Την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών ανάλυσης και βελτίωσης της διαχείρισης δεδομένων ραντάρ για υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης.
  • Την διευκόλυνση εντοπισμού, αναγνώρισης και παρακολούθησης στόχων σε βεβαρυμμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον με τη μείωση των ψευδών συναγερμών και την αύξηση της πιθανότητας ανίχνευσης
  • Την επίλυση προβλημάτων ειδικών θεμάτων clutter με ακριβή εκτίμηση των ανεπιθύμητων επιδράσεών του σε ραντάρ διαφόρων τύπων (επιτήρησης εναερίου και θαλάσσιου χώρου, έρευνας κτλ.) δημιουργώντας ένα ακριβές και συστηματικό μοντέλο των σχετικών επιδράσεων.
  • Την ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων αλγορίθμων και τεχνολογιών «καταπίεσης / μετριασμού (suppression / mitigation)» των ανεπιθύμητων αυτών επιδράσεων, συνδυάζοντας την ανάλυση των φαινομένων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) κυμάτων με τεχνολογίες επεξεργασίας σημάτων και χρήση κριτηρίων βελτιστοποίησης (risk-based), που θα υλοποιηθούν με μοντέρνες τεχνικές υπολογιστικής εκμάθησης (machine learning).

Αντικείμενο εφαρμογής των παραπάνω γενικών στόχων του έργου ASSURE είναι η επίδραση των ανεμογεννητριών (Α/Γ - wind turbines) που κείνται εντός της περιοχής κάλυψης των ραντάρ. Λόγω των ΗΜ φαινομένων σκέδασης που προκαλούνται από την περιστροφική κίνηση των πτερυγίων τους, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων κοντά στα πεδία παρατήρησης ραντάρ (πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας, μετεωρολογικά ραντάρ κλπ.) επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία τους για τον εντοπισμό και αναγνώριση στόχων.

Έτσι, το προτεινόμενο έργο έχει τους ακόλουθους τεχνολογικούς στόχους:

  • Την ακριβή εκτίμηση των επιδράσεων συστοιχίας Α/Γ στα ραντάρ (π.χ. αιολικού πάρκου), λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις και ταχύτητες περιστροφής των πτερυγίων, σκέδαση), το ανάγλυφο του εδάφους, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ραντάρ και των στόχων (σκέδαση και πορεία κίνησης).
  • Το μετριασμό των επιδράσεων αυτών με την «καταπίεση» των ισχυρών φαινομένων clutter που προκαλούνται από τα κινούμενα πτερύγια των Α/Γ, βασιζόμενοι στην ακριβή προσομοίωση των φαινομένων σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στην διαπίστωση ότι το παρενοχλητικό αυτό σήμα χαρακτηρίζεται κατά βάση από περιοδικότητα όσον αφορά τις χρονικές διάρκειες παρατήρησης των στόχων από το ραντάρ παρουσία Α/Γ.
  • Τον καθορισμό τομέων απαγόρευσης για την τοποθέτηση Α/Γ και των ελαχίστων αποστάσεών τους από τα ραντάρ σε σχέση με τον τύπο και τον επιχειρησιακό τομέα δραστηριότητας των τελευταίων.
  • Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα user-friendly αυτοματοποιημένο, παραμετρικό και επεκτάσιμο εργαλείο λογισμικού, το οποίο θα «οπτικοποιεί» τις επιδράσεις για την εκάστοτε τοποθεσία των αιολικών πάρκων. Η εκτίμηση των επιδράσεων των Α/Γ θα εκφράζεται με την αλλοίωση των πιθανοτήτων ανίχνευσης στόχων και ψευδών συναγερμών των ραντάρ όταν υποθέτουμε την παρουσία Α/Γ εντός της εμβέλειάς τους.