Αντικείμενο του ερευνητικού έργου ASSURE είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός καινοτόμου, αξιόπιστου εργαλείου λογισμικού (software tool), ως προσομοιωτή ακριβείας, για τον ακριβή προσδιορισμό, μετριασμό και αντιμετώπιση των επιδράσεων ειδικών θεμάτων clutter σε ραντάρ επιτήρησης και εντοπισμού στόχων και αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, προτείνει τη σχεδίαση ενός αυτοματοποιημένου, παραμετρικού και επεκτάσιμου εργαλείου λογισμικού για την ακριβή εκτίμηση και μετριασμό των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από γειτονικές ανεμογεννήτριες στα συστήματα ραντάρ, με καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών ανάλυσης και βελτίωσης της διαχείρισης δεδομένων ραντάρ για υλοποιήσεις εφαρμογών επιτήρησης και συγκεκριμένα στη διευκόλυνση εντοπισμού, αναγνώρισης και παρακολούθησης στόχων, σε βεβαρυμμένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, με τη μείωση των ψευδών συναγερμών και την αύξηση της πιθανότητας ανίχνευσης.

Το ASSURE εστιάζει, αλλά δεν περιορίζεται, στην επίδραση των ανεμογεννητριών (Α/Γ) που κείνται εντός της περιοχής κάλυψης των ραντάρ. Λόγω των ΗΜ φαινομένων σκέδασης και clutter που προκαλούνται από την περιστροφική κίνηση των πτερυγίων τους, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων κοντά στα πεδία παρατήρησης ραντάρ επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία τους για τον εντοπισμό και αναγνώριση στόχων. Έτσι απαιτείται συστηματική καταγραφή και επίλυση των επιδράσεων αυτών, που έχουν αναγνωρισθεί από την ελληνική πολιτεία και ήδη συνεπάγονται χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης των αιολικών πάρκων.

Το ASSURE φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω θέματα αναπτύσσοντας ένα αυτοματοποιημένο, παραμετρικό και επεκτάσιμο εργαλείο λογισμικού (software tool) βασισμένο σε ακριβή θεωρητικά μοντέλακαι παραμέτρους προσομοίωσης, που θα οπτικοποιεί (visualization) τις επιδράσεις των αιολικών πάρκων χρησιμοποιώντας τοπογραφικά δεδομένα, σε ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον.

Το εργαλείο θα πραγματοποιεί ακριβή εκτίμηση των ανεπιθύμητων επιδράσεων των Α/Γ στα ραντάρ διαφόρων τύπων δημιουργώντας ένα ακριβές και συστηματικό μοντέλο των σχετικών επιδράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των Α/Γ των ραντάρ, το ανάγλυφο του εδάφους και GIS-based οπτικοποιήσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά σκέδασης των στόχων δίνοντας τη δυνατότητα καθορισμού ζωνών απαγόρευσης.

Παράλληλα το ASSURE θα προβεί στην ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων αλγορίθμων και τεχνολογιών «καταπίεσης / μετριασμού (suppression / mitigation)» των ανεπιθύμητων αυτών επιδράσεων, συνδυάζοντας την ανάλυση των φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης με τεχνολογίες επεξεργασίας σημάτων, χρήση κριτηρίων βελτιστοποίησης και μοντέρνες τεχνικές υπολογιστικής εκμάθησης (machine learning).

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια, σε πρώτο άμεσο επίπεδο, τη διευκόλυνση των αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων με την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων, αλλά κα τη διευκόλυνση εγκατάστασης των αιολικών πάρκων κοντά στα πεδία παρατήρησης ραντάρ, με οφέλη και για τις επιχειρήσεις αιολικής ενέργειας.

Σε δεύτερο επίπεδο, η ολοκλήρωση και πιστοποίηση του προτεινόμενου εργαλείου θέτει τις βάσεις για ευρύτερη αξιοποίηση, διευρύνοντας τα πεδία καινοτομικής έρευνας και εφαρμογών επιτήρησης και διαχείρισης δεδομένων.

Τα αποτελέσματα του ASSURE θα μπορούν να αξιοποιηθούν από υπηρεσίες ή εταιρίες ανάπτυξης αντιπαρεμβολικού και γενικότερου λογισμικού για συστήματα ραντάρ, για τη δημιουργία ενός πλήρους εργαλείου λογισμικού με εκτεταμένες βιβλιοθήκες για τον σχεδιασμό νέων ραντάρ και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές καθώς και θα ενδιαφέρουν και εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού για σχεδίαση αιολικών πάρκων.