Country: Greece

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ),αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, όπως μαρτυρεί ο τίτλος του, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ271/1989, το οποίο ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ13/1998.Οι εν λόγω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)καθώς και από το Ν. 4310/2014, ως ισχύει σήμερα. Βάσει του άρθρου 1§1 του ιδρυτικού διατάγματος, το Ινστιτούτο ανήκει οργανικά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδέεται με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ιδρύματος αυτού, γεγονός το οποίο αναντίρρητα επικυρώνει το χαρακτηρισμό του εν λόγω ΝΠΙΔ, ως Πανεπιστημιακού, ήτοι συνιστά οργανικό τμήμα του ΕΜΠ, απολαύον, όμως, ρητής και πραγματικής διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

α. Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.

β. Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα.

γ. Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής στην Ελλάδα.

δ. Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του ίδιου Τμήματος.

Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής:

α. Συστήματα ανθρώπου μηχανής

β. Τηλεπικοινωνίες

γ. Βιομηχανική αυτοματοποίηση

δ. Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα

ε. Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης

στ. Υλικό και υπολογιστικά συστήματα.

Για την επίτευξη του σκοπού του το Ινστιτούτο:

α. Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου.

β. Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.

γ. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.

δ. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.

ε. Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και

στ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ συμμετέχει δια του Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών (ΕΜΟΙ) (http://mfol.ece.ntua.gr/). Το Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ και πολυσχιδές ερευνητικό φάσμα τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας, μέσω ανάθεσης Διδακτορικών Διατριβών, όσο και μέσω του μεγάλου αριθμού ερευνητικών έργων του (Ευρωπαϊκών και Εθνικών) σε συναφείς τομείς τεχνολογιών μικροκυμάτων και χιλιοστομετρικών κυμάτων, οπτικών ινών, συστημάτων ραντάρ / remote sensing καθώς και σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, ασυρμάτων τεχνολογιών και συστημάτων αισθητήρων.

Το ΕΜΟΙ λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 13/ΦΕΚ24/1998, ως ερευνητική μονάδα του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (2000) και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Εργαστήρια. Βασικοί στόχοι του είναι:

- Η εκτέλεση βασικής & πειραματικής έρευνας για την υποστήριξη φοιτητών και μεταπτυχιακών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ.

- Η παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης στη βιομηχανία και στους δημόσιους οργανισμούς με την ανάπτυξη συστημάτων, μερικά από τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

- Η παροχή υπηρεσιών δοκιμών & μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αλλά και ασυρμάτων συστημάτων

- Η ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών με άλλα εθνικά και διεθνή ιδρύματα μέσω της συμμετοχής του σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το ΕΜΟΙ έχει μακροχρόνια εμπειρία τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών & επιστημονικών δραστηριοτήτων αναφορικά με το σχεδιασμό, μοντελοποίηση, ανάπτυξη και μετρήσεις για

 - Ασύρματα RF, μικροκυματικά / χιλιοστομετρικά συστήματα και διατάξεις υψηλών συχνοτήτων (Q, Ka/Ku V, W bands)- Διατάξεις radar και τηλεπισκόπησης συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου λογισμικού επεξεργασίας σημάτων

- Σχεδίαση κεραιών (arrays, διαφόρων τύπων) και διατάξεων ασυρμάτων ζεύξεων και ασύρματων δικτύων αισθητήρων - Σχεδίαση μικροκυματικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μέχρι τα 90 GHz και σε τεχνολογίες submicron CMOS)

- Οπτικά συστήματα και διατάξεις οπτικών ινών, δορυφορικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφάλειας του πολίτη

- Ηλεκτρομαγνητικά (ΕΜ) πεδία και θέματα υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού και αμοιβαίων ΕΜ Επιδράσεων: μοντελοποίηση, αλγόριθμοι και αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης πολύπλοκων ΕΜ προβλημάτων μεγάλης κλίμακας.

Το ΕΜΟΙ του ΕΠιΣΕΥ/ΕΜΠ έχει διατελέσει δια του (πρώτου) Διευθυντή του Νικολάου Κ. Ουζούνογλου (νυν Επίτιμου Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ - Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ) ως Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών προγραμμάτων από την ίδρυση του ως σήμερα. Το ΕΜΟΙ έχει πραγματοποιήσει με την πάροδο των ετών σημαντική επένδυση σε εργαστηριακό εξοπλισμό (αξίας περίπου 1,5 εκατ. Ευρώ) περιλαμβάνοντας όργανα μέχρι 110 GHz ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC/EMI measurements) τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον, εντός του ανηχοϊκού θαλάμου και του κλωβού Faraday που διαθέτει, όσο και σε δοκιμές πεδίου.

Ρόλος στο ASSURE:

Η σχεδίαση και ανάπτυξη των θεωρητικών μοντέλων και του περιβάλλοντος προσομοίωσης ως κύρια functionalities του εργαλείου λογισμικού, χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους και εργαλεία προσομοίωσης.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων των ανεμογεννητριών λόγω των ανεπιθύμητων σημάτων clutter και του φαινομένου σκίασης που δημιουργούν. Στα πλαίσια αυτής της ΕΕ θα εξεταστεί η εφικτότητα της προτεινόμενης καινοτόμου προσέγγισης.