Θα εκτελεστούν πιλοτικές εφαρμογές μέσω του ΕΤΗΜ, ώστε τα εργαλεία να δοκιμαστούν σε λειτουργικό περιβάλλον χρήστη. Δοκιμαστικές / τμηματικές εφαρμογές θα λάβουν χώρα πριν την ολοκλήρωση του εργαλείου λογισμικού, ώστε τα επιμέρους τμήματα να δοκιμαστούν επαρκώς, διευκολύνοντας την συνολική ανάπτυξη. Θα εφαρμοστούν τα σενάρια χρήσης της αρχιτεκτονικής λύσης, των προδιαγραφών και των ιδιοτήτων λειτουργίας του προτεινόμενων εργαλείων, ενώ θα συλλεχθούν επαρκή στοιχεία και δεδομένα σε διαφορετικές συνθήκες.